PHẠM TUẤN NGỌC

Previous slide
Next slide

Chloris Immortal

“Tình Yêu được làm hoàn hảo nhờ cái Chết” 

– Chim Sơn Ca và Đoá Hồng Đỏ, Oscar Wilde 

và cái Chết cũng trở nên hoàn hảo bởi Tình Yêu. 

Bằng hành vi của sự chết, linh hồn rời bỏ những cánh hoa mong manh chóng tàn để tái sinh trong giấy ảnh và trở nên bất tử. Trong quá trình in lumen khi những bông hoa tạo ra hình ảnh của chính chúng, mặt trời, sức nóng, độ ẩm, và tinh chất riêng của mỗi loài hoa được kết hợp với nhau không thể đoán định. Nhờ thế, mỗi tác phẩm đều là một hiện thân duy nhất. 

Thứ chất nhạy sáng đã nhận trọn chất sống của hoa là bạc chloride. Liệu đó chỉ là sự tình cờ hay được sắp đặt từ ba thiên niên kỷ trước bởi nữ thần của các loài hoa trong thần thoại Hy Lạp, nàng Chloris? 

 

“The Love which is made perfect by Death” 

– The Nightingale and the Rose by Oscar Wilde 

and the Death is also perfected by Love. 

By the act of death, the spirit of the flower leaves their ephemeral petals to reincarnate into the photographic paper and becomes immortal. 

In this lumen printing process when the flowers create the image of themselves, the sun, the heat, the humidity, and the essence of each flower are unpredictably combined. Therefore, each embodiment is unique. 

The light sensitive chemical that takes in all the flower’s soul is Silver Chloride. Is it a coincidence or it was decided 3 millenniums ago by the Greek Goddess of Flower names Chloris? 

Other Collections




Hà Nội hiền

Silver Lining

Random Beauty

On going Projects

Scroll to Top